Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným ( Chomutov )

VHS specializovala na výstavbu vodovodů, kanalizačních řadů a vodohospodářských děl. Držela krok s moderními technologiemi a často byla přímo jejich průkopníky v tehdejším Československu. Postupem času se spektrum činností rozšiřovalo o plynovody, silniční stavby, mosty. Výrobní program dnes zahrnuje i čistírny odpadních vod, skládky, vodohospodářská díla, zemní práce, betonářské práce, dodávky investičních celků.

Adresa:
Čelakovského 952/4
Chomutov
430 01

Tel.:
+420 474 620 818
Fax:
+420 474 628 404

Email:
Web:

IČO:
40233308
DIČ:

Dosažený obrat:
Počet zaměstanců:
Více než 200Sortiment, služby

-Inženýrské staby
kanalizace
vodovody
plynovody
horkovody
struskovody
ostatní produktovody
meliorace
opravy a sanace inženýrských sítí
-Dopravní stavby
silnice
dálnice
mosty
-Ekologické stavby
čistírny odpadních vod
rekultivační práce
výstavba skládek odpadů
z úložiště popelovin
vodojemy
odpadové hospodářství
tepelných elektráren
-Protlaky a štoly
Profily protlaků: od mikrotunelování v profilu DN 50 až po ražení protlaku z železobetonových kolektorů 2400 x 2400 mm.
- Průmyslové a inženýrské stavby
při těžbě uhlí
občanské vybavenosti
- Speciální práce
svářečské práce ocelového potrubí
svářecí škola /oblouk, plyn/
kolektory
tepelné sítě kanálové i bezkanálové
prodej stavebních materiálů
- Výroba betonových prefabrikátů
prefabrikáty pro kanalizaci a horkovody
železobetonové panely pro výstavbu
rodinných domů a garáží
tyčové prefabrikáty
- Výroba asfaltových směsí
výroba nových asfaltových směsí
zpracování vybouraných a odfrézovaných
starých asfaltových směsí
- Vodní díla
výstavba a obnova rybníků
úprava vodních toků
výstavba a oprava hrází

Doporučujeme:

ok1
mapa